โครงการตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน
พระบรมราโชวาทพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


"...การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป..."


พระราโชวาทของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


"...ข้าพเจ้าอยากให้คนไทยทุกคน ยึดมั่นในศาสนา เคารพกฎหมาย รักใคร่สามัคคี ไม่ถือเขาถือเรา และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันข้าพเจ้าอยากเห็นชาวนาชาวไร่ มีงานศิลปาชีพพิเศษเป็นงานเสริมเพิ่มรายได้และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพื่ออนุรักษ์ศิลปะโบราณอันงานวิจิตรของไทย ไว้ให้คงอยู่ คู่แผ่นดินไทยงานศิลปาชีพจะดีเด่นเพียงไร อยู่ที่ความขยัน ความประณีต ศิลปะในการออกแบบ และฝีมือในการประดิษฐ์ของช่างโดยเฉพาะ..."

 

ICT Department Mail to : maehongson@moi.go.th
Maehongson Province Office Tel. 0-5361-2156 , 0-5361-2788