โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

แบบรายงาน
ข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน    ณ  วันที่   4  พฤศจิกายน  2552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ชื่อโครงการ  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
2. ที่ตั้ง(หมู่บ้าน  ตำบล อำเภอ จังหวัด) อำเภอปางมะผ้า  อำเภอแม่ลาน้อย  อำเภอแม่สะเรียง  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3. พระราชดำริของ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
4. วันที่พระราชทานพระราชดำริ  พ.ศ. 2523 
5. รายละเอียดพระราชดำริ  ดำเนินการพัฒนาให้เด็กและชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริจะมีครู ตชด.เป็นแกนนำในการถ่ายทอดความรู้ โดยให้ประชาชนในชุมชนมาร่วมในทุก ๆ กิจกรรมของโรงเรียน ตชด. ทำให้เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาไปพร้อม ๆ กับการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
6. ปีที่เริ่มดำเนินการโครงการ  พ.ศ. 2523
7. รายละเอียดโครงการ  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นโรงเรียนในสังกัด
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีที่ตั้ง
กระจายอยู่ตามแนวชายแดน พื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคม
ทั่วทุกภาคของประเทศ  มี 3 สถานภาพดังนี้
1. เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา
2. เป็นหน่วยสนับสนุนและเสริมความมั่นคง
3. เป็นแหล่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่
336  ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และกองร้อยตำรวจตระเวน
ชายแดนที่  337 ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนในความรับผิดชอบ  จำนวน  8  โรงเรียน  ได้แก่
1. โรงเรียน ตชด. ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปะไทยอนุสรณ์ บ.แสนคำลือ
ต.ถ้ำลอด  อ.ปางมะผ้า  จ.แม่ฮ่องสอน
2. โรงเรียน ตชด. ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปะไทยอนุสรณ์ 2 บ.ปุงยาม
ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

3.โรงเรียน ตชด. บ้านแม่ลางิ้ว  ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
4. โรงเรียน ตชด.บ้านตุน  บ.ตุน  ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
5. ศกร.ตชด. บ้านโตแฮ บ.โตแฮ ต.แม่สามแลบ  อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
6. ศกร.ตชด. บ้านจอปร่าคี ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
7. ศกร.ตชด. บ้านปอหมื้อ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
8. ศกร.ตชด. บ้านโกแประ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวน
ชายแดนที่  336 และ 337 ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนในระดับประถมวัย (เด็กเล็ก)
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรที่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารและครูผู้สอน
เป็นข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน และมีครูพลเรือนช่วยสอนอีกจำนวนหนึ่ง
ซึ่งจัดการศึกษาโดยยึดหลัก “ผู้เรียนคน มีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
ได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
โดยให้การศึกษาแก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดารไกลคมนาคม เพื่อสร้างความ
เสมอภาคทางการศึกษาให้เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  มีโอกาสได้รับการศึกษาถึง
ภาคบังคับ และผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียน ตชด. มีศักดิ์และสิทธิ์เช่นเดียวกับ
โรงเรียนประถมศึกษาทั่วไป สามารถไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้    พัฒนา
คุณภาพชีวิตเยาวชนและชุมชนในถิ่นทุรกันดารไกลคมนาคม  และดำเนินการให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย  ในท้องถิ่นทุรกันดาร

8. สถานภาพโครงการ  
9. งบประมาณปัจจุบัน  ....................................  บาท
10. แหล่งงบประมาณปัจจุบัน 
11. หน่วยงานรับผิดชอบ   ตำรวจตระเวนชายแดนที่  336  และตำรวจตระเวนชายแดนที่  337

 

 

ICT Department Mail to : maehongson@moi.go.th
Maehongson Province Office Tel. 0-5361-2156 , 0-5361-2788