โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน

แบบรายงาน
ข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน    ณ  วันที่   4  พฤศจิกายน  2552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ชื่อโครงการ   โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2. ที่ตั้ง    (หมู่บ้าน  ตำบล อำเภอ จังหวัด) 1. บ้านปางคอง  และ บ้านอาโจ้  ตำบลนาปู่ป้อม  อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
2. บ้านดอยผักกูด   ตำบลเวียงเหนือ  อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
3. บ้านแม่ส่วยอู  ตำบลผาบ่อง  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3. พระราชดำริของ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
4. วันที่พระราชทานพระราชดำริ  22  กันยายน  2545  และ  22  มีนาคม 2545
5. รายละเอียดพระราชดำริ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชดำริให้พิจารณาหา
แนวทางในการดำเนินงานจัดตั้งหมู่บ้านในรูปแบบบ้านยามชายแดน 
ด้านทิศตะวันตกของตัวเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อพัฒนาราษฎรในพื้นที่ให้
เข้มแข็ง  มีส่วนร่วมรักษาอธิปไตยของชาติอย่างมีระบบ และให้หา
ราษฎรชาวไทยภูเขาที่สมัครใจ ไปเป็นยามตามแนวชายแดน
วันที่ 13 กรกฎาคม 2542 ได้มีพระราชดำริเพิ่มเติ่มดังนี้
1. ให้หมู่บ้านยามชายแดนเป็นหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นใหม่บนภูเขา
2. พื้นที่จัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนเป็นพื้นที่ ที่สามารถทำการเกษตรได้
และมีแหล่งน้ำที่เพียงพอ
3. ให้ทหารช่วยฝึกอบรมระบบป้องกันภัยและฝึกการรายงานข่าว เพื่อใหราษฎรได้ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับทางราชการ
4. มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ จะช่วยสนับสนุนอาชีพ และขอแรงงาน
ทาหาร เข้าช่วยในการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน
6. ปีที่เริ่มดำเนินการโครงการ  22 กันยายน  2542  พ.ศ. 2549  , พ.ศ. 2551
7. รายละเอียดโครงการ    เมื่อวันที่  22  กันยายน  2542 ประธานคณะกรรมการบริหาร
โครงการพัฒนาราษฎร ชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เห็นชอบให้จัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนนพื้นที่บ้านปางคอง อ.ปางมะผ้า เป็นแห่งแรก และจนถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้ามยามชายแดน จำนวน 4  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย
1. บ้านปางคอง  และ บ้านอาโจ้  ตำบลนาปู่ป้อม  อำเภอปางมะผ้า 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
2. บ้านดอยผักกูด   ตำบลเวียงเหนือ  อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
3. บ้านแม่ส่วยอู  ตำบลผาบ่อง  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ดำเนินการตามแนวพระราชดำริ  โดยน้อมนำเอา “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”  เป็นปรัชญานำทาง  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน
ตั้งแต่ร่วมกันคิด  ร่วมกันวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมประเมินผลและ
ร่วมแก้ไขปัญา เพื่อให้ชุมชนได้มีโอกาสในการเตรียมความพร้อมก่อนที่
จะรับการพัฒนาด้านต่าง ๆ จากภายนอก ที่เรียกว่า “การระเบิดจากข้าง
ใน” แนวคิดในการพัฒนาของหมู่บ้านยามชายแดน ทั้งด้านการพัฒนา
คนและการพัฒนาพื้นที่  จะเน้นแบบค่อยเป็นค่อยไปมุ่งให้สมาชิกใน
ชุมชน “พออยู่พอกิน” เป็นอันดับแรก ก่อนที่จะพัฒนาสู่ขั้นสูงต่อไป
ทั้งนี้ ได้จัดตั้งเป็นชุมชนถาวรแนวชายแดนด้านทิศตะวันตกของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน และยกฐานะเป็นหมู่บ้านที่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ลักษณะการ
ปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ตลอดจนกำหนดแนวเขตแดนให้ชัดเจนเพื่อ
ลดปัญหาการกระทบกระทั่งและความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ได้และ เสริมสร้างศักยภาพของพื้นที่และให้โอกาสแก่ราษฎรอาสาสมัคร
บ้านยามชายแดน ได้มีความพร้อมในการพัฒนาและสามารถดำรงชีพอยู่
ได้อย่างยั่งยืนทั้งได้ฝึกอบรมราษฎรให้สามารถรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองได้ รวมทั้งสามารถแจ้งการเข้าเตือนภัย
ให้กับกลุ่มบ้านเครือข่ายและส่วนราชการได้อย่างทันเวลา

8. สถานภาพโครงการ  

9. งบประมาณปัจจุบัน  ....................................  บาท
10. แหล่งงบประมาณปัจจุบัน 
11. หน่วยงานรับผิดชอบ  ผู้บัญชาการทหารบก/ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาราษฎร ชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 

ICT Department Mail to : maehongson@moi.go.th
Maehongson Province Office Tel. 0-5361-2156 , 0-5361-2788