home

ธ เสด็จยาตราที่แม่ฮ่องสอน

โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ (ขุนยวม)

ไฟล์
แกลลอรี่
อำเภอ
อำเภอขุนยวม
เว็บแหล่งที่มา
หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง

ความเป็นมา

สืบเนื่องจากเมื่อเดือนมีนาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชกระแสรับสั่งกับ พลโทยิ่งยศ โชติพิมาย แม่ทัพภาคที่ 3 “ให้พิจารณาหาหนทางในการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีซึ่งเป็นกล้วยไม้ไทยที่หายากในปัจจุบัน เนื่องจากถูกลักลอบเก็บออกจากป่าส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศจนกระทั่งปัจจุบันนี้กล้วยไม้รองเท้านารีใกล้สูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินไทยแล้ว”

กองทัพภาคที่ 3 รับสนองพระราชดำริโดยทันที ด้วยการจัดส่งเจ้าหน้าที่ทั้งทหารและพลเรือนเข้าดำเนินการสำรวจแหล่งกำเนิดกล้วยไม้รองเท้านารีใน 17 จังหวัดภาคเหนือ และพบว่ามีกล้วยไม้รองเท้านารี สายพันธุ์อินทนนท์ ยังปรากฏหลงเหลืออยู่บ้างที่บริเวนดอยแม่สุริน ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนั้นเพื่อให้การอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเป็นไปด้วยความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ก่อนที่กล้วยไม้รองเท้านารีดังกล่าวจะถูกเก็บออกจากป่าเพื่อจำหน่าย ซึ่งมีราคาสูงอันจะเป็นผลให้กล้วยไม้ชนิดนี้สูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินไทยจนไม่สามารถแก้ไขได้ กองทัพภาคที่ 3 จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีขึ้น ตามคำสั่งกองทัพภาคที่ 3 และคำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ที่ 305/2536 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารี และคณะกรรมการโครงการ ฯ ได้มอบหมายให้ กรมทหารราบที่ 7 กองพลทหารราบที่ 4 เป็นหน่วยรับผิดชอบโครงการฯ และจัดคณะทำงานเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่

คณะทำงานเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2536 ได้ร่วมกันวิเคราะห์ภารกิจและพื้นที่แหล่งกำเนิดกล้วยไม้รองเทานารีอินทนนท์ ซึ่งสำรวจพบในป่าต้นน้ำบริเวณดอยแม่สุริน ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขตติดต่ออำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายดังนี้

 1. งานการสืบขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณกล้วยไม้รองเท้านารีและพืชพันธุ์ไม้พื้นเมืองอื่น ๆ
 2. งานศีลปาชีพการทอผ้าพื้นเมืองและการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้เชิงธุรกิจ
 3. งานพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่โครงการ
 4. งานการประชาสัมพันธ์

และได้ประสานขอความร่วมมือ ผศ.ดร.พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์ อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกล้วยไม้ และเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อดำเนินการถ่ายทอดความรู้ให้แก่กำลังพลของคณะทำงานในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือตั้งแต่ปีงบประมาณ 2537 เป็นต้นมา และต่อมาได้ส่งมอบโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารี ให้กับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546

ในปี 2547 ผู้อำนวยการสำนักสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้กราบบังคมทูลถวายรายงาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เกี่ยวกับการรับมอบโครงการ และได้ขอพระราชทานขยายโครงการเพิ่ม ณ ดอยอินทนนท์ อีกโครงการหนึ่ง ตามชื่อของกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ จนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

 1. เพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์และแหล่งกำเนิดพันธุกรรม
 2. เพื่อรวบรวมและขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าในพื้นที่เพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยว
 3. เพื่อสร้างจิตสำนึกและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี

ข้อมูลพื้นฐาน

 • ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่สุริน ท้องที่ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม และเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ปายฝั่งซ้าย ท้องที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,350 เมตร พื้นที่รับผิดชอบจำนวน 21.12 ตารางกิโลเมตร หรือ 13,200 ไร่
 • ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน สภาพป่าเป็นป่าดิบเขา เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญคือน้ำแม่สุริน และน้ำแม่สะมาด ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำสาละวิน 1 ใน 25 ลุ่มน้ำหลักของประเทศ
 • ภูมิอากาศโดยทั่วไปจะมีอากาศหนาวเย็นตลอดปีโดย อุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดอยู่ระหว่าง 4 – 30 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ประมาณ 1,000 – 1,900 มิลลิเมตรต่อปี
 • ชุมชนที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย บ้านหัวแม่สุริน บ้านหัวฮะ บ้านพะยอย บ้านกะโน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม, บ้านห้วยหมากลาง หมู่ที่ 14 บ้านใหม่ห้วยหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชากรในพื้นที่เป็นชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง มีอาชีพทางการเกษตรได้แก่การทำไร่ทำนา ผลผลิตที่ได้ต่ำไม่เพียงพอแก่การบริโภคเนื่องจากพื้นที่ทำกินมีจำกัด ขาดความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ ๆ รายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายสัตว์เลี้ยงและรับจ้างจากหน่วยงานของรัฐ ส่วนรายจ่ายจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอุปโภค-บริโภค การจัดตั้งหมู่บ้านอยู่ในลักษณะเป็นกลุ่ม ใช้วัสดุท้องถิ่นในการก่อสร้าง มีบางหมู่บ้านที่ใช้วัสดุถาวรที่ทันสมัย ส่วนใหญ่มีทะเบียนบ้านถูกต้องตามลักษณะการปกครองท้องที่มีผู้นำชุมชนตามกฎหมาย การศึกษาพออ่านออกเขียนได้โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน การสุขาภิบาลค่อนข้างต่ำเนื่องจากไม่มีสถานพยาบาล
 • Hits: 288

ธ เสด็จยาตราที่แม่ฮ่องสอน © 2017 All Rights Reserved
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทร. 0 5361 2888 0 5361 2156 โทรสาร 0 5361 2788