home

ธ เสด็จยาตราที่แม่ฮ่องสอน

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2559

ไฟล์

pdf

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2559 (ปก คำนำ สารบัญ)


pdf

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2559 (ความเป็นมา)


pdf

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2559 (งบประมาณ)


pdf

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2559 (ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ)


pdf

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2559 (ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ)


pdf

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2559 (มูลนิธิราชประชานุเคราะห์)


pdf

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2559 (โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมากจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน)


pdf

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2559 (ทุน ม.ท.ศ.)


pdf

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2559 (โครงการสร้างป่า สร้างรายได้)


pdf

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2559 (โครงการธนาคารอาหารชุมชน)


pdf

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2559 (ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)


pdf

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2559 (โครงการพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่กองร้อย ตชด.336)


pdf

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2559 (โครงการพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่กองร้อย ตชด.337)


pdf

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2559 (โครงการ to be number one)

แกลลอรี่
อำเภอ
เว็บแหล่งที่มา
หน่วยงานรับผิดชอบ
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 337
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานป้องกันและบรรมเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

มีโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดจากที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแนวพระราชดำริ จัดตั้ง "ศูนย์ศึกษาและพัฒนา" ขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2522 โดยให้ศูนย์มีภารกิจในการศึกษา ทดลอง ค้นคว้า สาธิต งานพัฒนาด้านพืช ป่าไม้ แหล่งน้ำ ดิน และสัตว์ รวมทั้งอาชีพต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้แก่ราษฏรในหมู่บ้านพื้นที่เป้าหมาย จากนั้นได้มีการนำผลการพัฒนาไปขยายผลในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างมีความสุขและเกิดความมั่นคงของพื้นที่ในที่สุดสมดังพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้

หนังสือสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2559 จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2559 เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แก่พสกนิกรชาวแม่ฮ่องสอน ณ ที่นี่…แม่ฮ่องสอน บ้านของพ่อ เมืองแห่งความสุข

  • Hits: 388

ธ เสด็จยาตราที่แม่ฮ่องสอน © 2017 All Rights Reserved
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทร. 0 5361 2888 0 5361 2156 โทรสาร 0 5361 2788