home

ธ เสด็จยาตราที่แม่ฮ่องสอน

โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.

ไฟล์
แกลลอรี่
อำเภอ
เว็บแหล่งที่มา
หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

ความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อปี พ.ศ. 2552 เมื่อครั้งยังทรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่มีฐานะยากจน ยากลำบาก แต่ประพฤติดี มีความสามารถด้านการศึกษา ให้ได้รับการศึกษาที่มั่นคง ต่อเนื่อง ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2553 ทรงมีพระราชดำริจัดตั้ง “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ขึ้น ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ และทรงนำโครงการทุนการศึกษาฯ มาอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.)

ในการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ที่ผ่านมาได้ดำเนินการผ่านกลไกคณะกรรมการมูลนิธิฯ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ กำกับ ดูแล ด้านนโยบาย รวมทั้งมีกลไกคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และมีศึกษาธิการจังหวัดเป็นเลขานุการ เพื่อร่วมดำเนินการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนผู้มีความเหมาะสม เข้ารับพระราชทานทุนการศึกษา

การดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) จะไม่ใช้วิธีการประกาศรับสมัครและไม่มีการสอบแข่งขัน แต่จะใช้วิธีดำเนินการแสวงหา คัดเลือก คัดสรร และกลั่นกรอง จนได้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดสรร รับพระราชทานทุนระดับจังหวัด จำนวน 5 ราย แล้วจึงนำรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดสรรระดับจังหวัดดังกล่าว ไปพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสม ตามกลไกคัดเลือก คัดสรร ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) เพื่อให้ได้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานทุน ม.ท.ศ.ระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จำนวนรวมทั้งสิ้น 8 ราย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนพระราชทานทุน ม.ท.ศ.

 1. ต้องเป็นนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยผลการเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่าระดับ 3.00 และสามารถสอบเข้าเรียนต่อในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ ในสายอาชีพ และต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี
 2. มีความมุ่งมั่นและความสามารถที่จะเรียนจบในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีความประสงค์ มุ่งมั่น และสามารถจะเรียนอย่างต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รวมทั้งมีความใฝ่ฝัน มีเป้าหมายอาชีพการงานที่ปรารถนาในอนาคต
 3. นักเรียนมีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยด้วย
 4. มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรงสมบูรณ์ มีสภาวะทางจิตเป็นปกติ ไม่มีโรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้ทุพลภาพ มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 5. มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และประเทศชาติ
 6. มีความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพอย่างเข้ม เป็นระยะเวลาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ได้รับทุนพระราชทาน และจะต้องทำสัญญารับทุนและชดใช้ทุน โดยความยินยอมจากบิดา มารดา ผู้ปกครอง และครู

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. แจ้งให้โรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกโรงเรียนคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือกส่งมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่ประเมินและตรวจเยี่ยมนักเรียนที่เสนอรายชื่อขอรับทุนการศึกษาฯ
 3. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์และตรวจเยี่ยมบ้านของนักเรียนที่เสนอรายชื่อขอรับทุนการศึกษา ฯ ทุกราย
 4. คณะกรรมการฯ ร่วมประชุมพิจารณาจัดเรียงอันดับนักเรียนที่ควรได้รับทุนการศึกษาฯ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฯ
 5. คณะกรรมการฯ ส่งผลการจัดอันดับ ไปยังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดำเนินพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการออกประเมินความถูกต้องและประกาศการคัดเลือกฯ
 • Hits: 326

ธ เสด็จยาตราที่แม่ฮ่องสอน © 2017 All Rights Reserved
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทร. 0 5361 2888 0 5361 2156 โทรสาร 0 5361 2788