home

ธ เสด็จยาตราที่แม่ฮ่องสอน

โครงการธนาคารข้าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ไฟล์
แกลลอรี่
อำเภอ
เว็บแหล่งที่มา
หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ความเป็นมาของธนาคารข้าว

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่คณะกรรมการสโมสรไลออนส์ดุสิตกรุงเทพ และบริษัทศรีกรุงวัฒนา จำกัด ณ พระตำหนักจิตรลดา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2511

"...โครงการที่ได้ปฏิบัติมาจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ได้ใช้ข้าวเป็นจำนวนมาก สำหรับส่งไปสงเคราะห์ในบริเวณชายแดน โดยอาศัยการส่งไปให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อที่จะได้แจกจ่ายแก่ผู้ที่ขาดแคลน นอกจากนี้ก็ได้ปฏิบัติอีกวิธีหนึ่ง คือนอกจากจะไปแจกแก่ผู้ที่ขาดแคลน คือ ได้ไปตั้งเป็นคลัง เป็นฉางข้าวในบางแห่ง คือ บางแห่งมีความขาดแคลนข้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีที่แล้วก็มีความเดือดร้อน เพราะว่ามีการขาดน้ำ ทำให้ข้าวไม่ได้ผลเพียงพอ จึงได้ให้ข้าวจำนวนหนึ่งแก่หมู่บ้านและตั้งเป็นฉางข้าว กล่าวคือ ให้ข้าวไว้ และก็ถ้าต่อมาเขามีรายได้เพิ่มขึ้น หรือปลูกข้าวได้ก็เอามาคืนโดยมีดอกเบี้ยเพิ่มเติมเข้ามา ข้าวที่ให้ไปจึงเป็นข้าวที่หมุนเวียน และทำให้ประชาชนสามารถที่จะเข้าใจถึงการประหยัด ถึงวิธีที่จะร่วมมือกัน มีชีวิตเป็นกลุ่ม ..."

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือส่งเสริมในการจัดตั้ง “ธนาคารข้าว” เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งข้าวกลางของหมู่บ้าน สามารถกู้ยืมไปบริโภคหรือทำพันธุ์ได้ การกำเนิดของธนาคารข้าวที่นำ มาซึ่งผลประโยชน์แก่ชาวนาไทย โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 20,000 บาท สนับสนุนจัดตั้งธนาคารข้าวแก่ราษฎรบ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่เผชิญกับปัญหาการขาดแคลนข้าวสำหรับบริโภค โดยรับสั่งถึงการจัดตั้งธนาคารบ้านป่าแป๋ว่า “ธนาคารข้าวแห่งแรกของโลก”

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งธนาคารข้าว

  1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้สำนึกในการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
  2. เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากจนให้ได้กู้ยืมข้าวไปใช้บริโภคและทำพันธุ์ในฤดูทำนา
  3. เพื่อให้ธนาคารเป็นแหล่งกลางในการรวบรวมข้าวไว้ขายในราคายุติธรรม
  4. เพื่อให้ผู้มีฐานะดีช่วยเหลืออนุเคราะห์ผู้ยากไร้
  • Hits: 232

ธ เสด็จยาตราที่แม่ฮ่องสอน © 2017 All Rights Reserved
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทร. 0 5361 2888 0 5361 2156 โทรสาร 0 5361 2788