home

ธ เสด็จยาตราที่แม่ฮ่องสอน

โครงการสร้างป่า สร้างรายได้

ไฟล์
แกลลอรี่
อำเภอ
เว็บแหล่งที่มา
หน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง)

ความเป็นมา

โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เป็นโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเร่งฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารที่ถูกทำลายให้สมบูรณ์ดังเดิม โดยดำเนินการไปพร้อมกันทั้งด้านสร้างจิตสำนึกด้วยกระบวนการศึกษาให้แก่ประชาชนร่วมฟื้นฟูป่า เป็นผู้รักษาป่าและอยู่กับป่าอย่างกลมกลืนแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายหลักในการดำเนินงานสนับสนุนโครงการพระราชดำริ และขยายผลสู่เกษตรกรให้มากขึ้น รวมถึงส่งเสริมการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพและเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของเกษตรกร และเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้มอบให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง) ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการผลิตพันธุ์ไม้ผล ไม้ยืนต้น ส่งเสริมการผลิตพันธุ์พืชสมุนไพรและอื่นๆ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและถนอมอาหาร รวมทั้งการติดตามให้คำแนะนำและสรุปผล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ขั้นตอนการดำเนินงาน

โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ แบ่งเป็น 9 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การประสานเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ

 • กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ระดับสถานศึกษา    ระดับหมู่บ้าน
 • กิจกรรมที่ 2 การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน
 • กิจกรรมที่ 3 การชี้แจงสร้างความเข้าใจโครงการสร้างป่า สร้างรายได้กับชุมชน

ขั้นตอนที่ 2. การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการและการเสนอแต่งตั้งคณะทำงานระดับอำเภอ และคณะทำงานระดับตำบล

 • กิจกรรมที่ 1 การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้
 • กิจกรรมที่ 2 การแต่งตั้งคณะทำงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ระดับอำเภอ และคณะทำงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ระดับตำบล

ขั้นตอนที่ 3  วิธีการดำเนินงานในพื้นที่ โครงการสร้างป่า สร้างรายได้

 • กิจกรรมที่  1  การสำรวจและวิเคราะห์พื้นที่ป่า/ขอบเขตป่า/จัดวางพิกัด/สภาพทางกายภาพ/ระดับความสูง
 • กิจกรรมที่  2  สรุปผลตามแบบสำรวจความต้องการพันธุ์ไม้ ของผู้เข้าร่วม
 • กิจกรรมที่  3  การพิจารณาความเหมาะสมพื้นที่และพันธุ์ไม้เกษตร โดยคณะกรรมการระดับอำเภอ

ขั้นตอนที่ 4  การทำความเข้าใจและให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย

 • กิจกรรมที่ 1 การประชุมสมาชิกโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริฯ
 • กิจกรรมที่ 2 การศึกษาดูงานของผู้นำโครงการและสมาชิกโครงการ

ขั้นตอนที่ 5  การกำหนดรูปแบบการปลูก

 • กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรูปแบบการปลูกที่เหมาะสมกับพื้นที่และความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ
 • กิจกรรมที่ 2 กำหนดแผนการจัดหาพันธุ์ไม้

ขั้นตอนที่  6  การปลูกตามโครงการสร้างป่า สร้างรายได้

 • กิจกรรมที่  1 การบริการจัดการโรงเรือนเพาะชำ ตามโครงการสร้างป่า สร้างรายได้
 • กิจกรรมที่  2 การวางแผนการปลูก และการปลูก

ขั้นตอนที่ 7 การส่งเสริมกระบวนการกลุ่มและการจัดตั้งกลุ่ม

 • กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม
 • กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมอาชีพภายในกลุ่ม

ขั้นตอนที่ 8 การจดทะเบียนกลุ่ม

ขั้นตอนที่ 9 การติดตามแก้ไข และให้คำแนะนำ

หน่วยงานเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้

 1. นายอำเภอ
 2. ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
 3. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 4. ปลัดอำเภอประจำตำบลในพื้นที่เป้าหมาย
 5. กรมพัฒนาที่ดินอำเภอ
 6. ปศุสัตว์อำเภอ
 7. เกษตรอำเภอ
 8. ประมงอำเภอ
 9. ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์อำเภอ
 10. พัฒนาการอำเภอ
 11. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่เป้าหมาย
 12. กำนันในพื้นที่เป้าหมาย
 13. ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เป้าหมาย
 14. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส 1  มส. 3 มส. 5  มส. 6 มส .8 มส.10 มส.11 มส. 12 มส.13 มส.14 มส.15 มส.21  มส.24
 15. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
 16. หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย สันปันแดน
 17. หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 18. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา สร้างป่า สร้างรายได้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กรมป่าไม้)
 19. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่อสอน (เกษตรที่สูง)
 • Hits: 1208

ธ เสด็จยาตราที่แม่ฮ่องสอน © 2017 All Rights Reserved
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทร. 0 5361 2888 0 5361 2156 โทรสาร 0 5361 2788