home

ธ เสด็จยาตราที่แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย

ไฟล์
แกลลอรี่
อำเภอ
อำเภอแม่ลาน้อย
เว็บแหล่งที่มา
หน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย
มูลนิธิโครงการหลวง

วิสัยทัศน์ของมูลนิธิโครงการหลวง

มุ่งมั่น สืบสาน รักษา และต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาคนและชุมชนโครงการหลวง
ให้มีความรู้พยุงตัว มีความเจริญ และสามารถพึ่งตนเองได้
รวมทั้งรักษาดิน น้ำ และป่า ให้เป็นประโยชน์และยั่งยืน

ความเป็นมา

พระบาทสมเด็ฺจพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวบ้านห้วยห้อมเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2414 ซึ่งสภาพพื้นที่แห่งนี้มีการตัดไม้ทำลายป่า ปลูกฝิ่นเป็นพื้นที่กว้าง จากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่บ้านห้วยห้อมอีก 2 ครั้ง (พ.ศ. 2519, 2521) และได้พระราชทานสิ่งของ พันธุ์แกะ ให้กับพสกนิกร จนกระทั่งเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเป็นครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ. 2522 นายบุญสม แก่นเจิง ผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้นเฝ้ารับเสด็จ และได้ถวายฎีกาขอให้มีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในเขตพื้นที่นี้ จึงมีพระราชกระแสรับสั่งกับประธานมูลนิธิโครงการหลวง ให้ช่วยพัฒนาอาชีพโดยเฉพาะด้านการเกษตร สังคม และสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2523 จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมอีกครั้ง และได้ทรงรับสั่งให้รักษาป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์โดยใช้หญ้าแฝก

ข้อมูลทั่วไป

  • ภูมิประเทศ เป็นแบบภูเขาสลับซับซ้อน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 27,840 ไร่ สูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 – 1,100 เมตร
  • ภูมิอากาศ เฉลี่ย 25 องศาเซลเซียส
  • ประชากร ชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ และ ละว้า รวม 5 หมู่บ้าน (9 หย่อมบ้าน)

การดำเนินงาน

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ได้พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชผักตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย เช่น ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) มาตรฐานพืชอินทรีย์ของกาแฟ สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน โครงการหมู่บ้านสะอาด หมู่บ้านปลอดยาเสพติด ส่งเสริมการอนุรักษ์งานหัตถกรรมชนเผ่า รวมทั้งการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยังมีการส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมีและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ผลผลิตหลัก ได้แก่ ได้แก่ เรดโครอล โอ๊คลีฟเขียว โอ๊คลีฟแดง ปวยเล้ง บีทรูท ขึ้นฉ่าย เบบี้คอส เบบี้ฮ่องเต้ พริกเม็กซิกันเผ็ด มะเขือม่วงก้านเขียว มะเขือม่วงก้านดำ และฟักทองญี่ปุ่น เคพกูสเบอร์รี เสาวรสหวาน อาโวคาโด กาแฟอาราบิก้า ถั่วแดงหลวง ข้าวไร่ และข้าวนา

  • Hits: 193

ธ เสด็จยาตราที่แม่ฮ่องสอน © 2017 All Rights Reserved
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทร. 0 5361 2888 0 5361 2156 โทรสาร 0 5361 2788