home

ธ เสด็จยาตราที่แม่ฮ่องสอน

โครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวแบบธรรมชาติตามพระราชเสาวนีย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ไฟล์

docx

ข้อมูลโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวแบบธรรมชาติตามพระราชเสาวนีย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แกลลอรี่
โครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวแบบธรรมชาติตามพระราชเส ...   โครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวแบบธรรมชาติตามพระราชเส ...
อำเภอ
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
เว็บแหล่งที่มา
หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2544 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จทอดพระเนตรโครงการธนาคารอาหารชุมชน ณ สวนป่าตามโครงการพระราชดำริ ปางตอง 1 (ห้วยมะเขือส้ม) ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีพระราชดำริแก่อธิบดีกรมป่าไม้ ความว่า

“ ...ทรงเป็นห่วงประชาชนจะไม่มีอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตว์บริโภคอย่างเพียงพอ เขียดแลวเป็นกบชนิดหนึ่ง ที่มีเฉพาะในท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเป็นที่นิยมบริโภคของประชาชน ทำให้เขียดแลว ในสภาพธรรมชาติลดน้อยลง เป็นที่น่าวิตกว่าจะสูญพันธุ์ในอนาคต ขอให้กรมป่าไม้จัดหาพื้นที่เหมาะสม ทำการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อไป โดยให้กรมป่าไม้จัดหาพื้นที่ กรมชลประทานจัดทำแหล่งน้ำสร้างความ ชุ่มชื้น กรมประมงจัดหาพันธุ์เขียดแลวปล่อยในพื้นที่ป่าไม้ตามธรรมชาติ โดยให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ...”

กรมป่าไม้จึงได้จัดตั้งโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวแบบธรรมชาติตามพระราชเสานีย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2544

บทบาทภารกิจ

เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวแบบธรรมชาติ แล้วปล่อยคืนสู่ลำห้วยในป่า

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์เขียดแลวแบบธรรมชาติ
  2. เพื่อเพิ่มปริมาณเขียดแลวในป่าธรรมชาติ
  3. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ธรรมชาติของเขียดแลวและเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  4. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของประชาชนในท้องถิ่นให้มีความสามารถเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวแบบธรรมชาติเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกในอนาคต

ข้อมูลพื้นฐาน

  • ตั้งอยู่ที่ บ้านรวมไทย หมู่ที่ 5 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,200 เมตร ห่างจากแนวชายแดนประมาณ 3 กิโลเมตร ระยะทางจากสำนักงานโครงการถึงศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณ 46 กิโลเมตร
  • พื้นที่รับผิดชอบของโครงการมีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งขวาตอนล่าง ปัจจุบันได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา–น้ำตกผาเสื่อ
  • Hits: 357

ธ เสด็จยาตราที่แม่ฮ่องสอน © 2017 All Rights Reserved
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทร. 0 5361 2888 0 5361 2156 โทรสาร 0 5361 2788