home

ธ เสด็จยาตราที่แม่ฮ่องสอน

โครงการพระราชดำริปางตอง 3 (หมอกจำแป่-แม่สะงา)

ไฟล์

pdf

โครงการพระราชดำริปางตอง 3 (หมอกจำแป่-แม่สะงา)

แกลลอรี่
โครงการพระราชดำริปางตอง 3 (หมอกจำแป่-แม่สะงา)   โครงการพระราชดำริปางตอง 3 (หมอกจำแป่-แม่สะงา)
อำเภอ
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
เว็บแหล่งที่มา
หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง

ความเป็นมา

ปีพุทธศักราช 2459 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6 ซึ่งสำนักงานป่าไม้เขตแม่สะเรียง ยังคงมีสถานะเป็น “ป่าไม้ภาคยวม” Mr. M.H.F.Swete ปลัดป่าไม้ภาคยวม ได้ปลูกสวนสักขึ้นบริเวณบ้านแม่สะงา เนื้อที่ 75 ไร่ และได้ตั้งชื่อสวนป่าแปลงนี้ว่า “สวนสักแม่สะงา” ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 กรมป่าไม้โดยสำนักงานป่าไม้เขตแม่สะเรียง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฟื้นฟูป่า จึงได้ดำเนินการปลูกป่าขึ้นอีกครั้ง ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งขวา ตอนล่าง ท้องที่ตำบลหมอกจำแป่ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่เป็น “สวนป่าหมอกจำแป่ - แม่สะงา”

เมื่อวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2536 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และทรงมีพระราชเสาวนีย์ว่า “ให้มีการปลูกป่าทดแทนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์บริการและพัฒนาเกษตรที่สูง (ปางตอง) ซึ่งยังมีปัญหาการบุกรุกทำลายป่าไม้อยู่ ”

สำนักงานป่าไม้เขตแม่สะเรียงในขณะนั้น จึงได้มอบหมายให้ “สวนป่าหมอกจำแป่-แม่สะงา” ดำเนินการสนองพระราชเสาวนีย์ โดยกรมป่าไม้ได้อนุมัติโครงการดังกล่าวเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแผนงานพัฒนาป่าไม้ กิจกรรมปลูกเสริมป่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2537 และเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อโครงการพระราชดำริโดยรอบพระตำหนักปางตอง จึงได้ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น “โครงการพระราชดำริปางตอง 3 (หมอกจำแป่–แม่สะงา)” โดยกรมป่าไม้ได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2544

บทบาทภารกิจ

บทบาทภารกิจที่สำคัญมีสองด้านคือ ด้านฟื้นฟูสภาพป่า และด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การสงวน อนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู ให้ดำรงสภาพสมบูรณ์ และจัดการการใช้ประโยชน์ตอบสนองความต้องการตามศักยภาพให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน
  2. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาป่าไม้ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม
  3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตลอดจนกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดทักษะ มีความรักความหวงแหนและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรในท้องถิ่น
  4. ส่งเสริม สนับสนุน สาธิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการธนาคารอาหารชุมชน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ การปลูกป่าเปียก การปลูกหญ้าแฝก การจัดทำฝายชลอน้ำ การทำแหล่งเก็บน้ำสะอาด ฯลฯ
  5. พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพักผ่อนออกกำลังเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลทั่วไป

  • ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยขาน หมู่ที่ 3 ถนนสายบ้านกุงไม้สัก-บ้านรักไทย ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 250 เมตร อยู่ห่างจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณ 25 กิโลเมตร
  • พื้นที่รับผิดชอบประมาณ 132 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 82,500 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปายฝั่งขวาตอนล่าง ซึ่งปัจจุบันพื้นที่รับผิดชอบส่วนใหญ่ในอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ และอยู่ในบริเวณลุ่มน้ำแม่สะงา
  • Hits: 207

ธ เสด็จยาตราที่แม่ฮ่องสอน © 2017 All Rights Reserved
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทร. 0 5361 2888 0 5361 2156 โทรสาร 0 5361 2788