home

ธ เสด็จยาตราที่แม่ฮ่องสอน

โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)

ไฟล์

pdf

โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)

แกลลอรี่
โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)   โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)   โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)   โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)   โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)   โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)   โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)   โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)   โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)   โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)   โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)
อำเภอ
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
เว็บแหล่งที่มา
หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง

ความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเห็นว่า บริเวณรอบ ๆ พื้นที่ที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยปางตองและฝายปางอุ๋ง ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ที่มีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าเป็นบริเวณกว้าง สภาพป่าไม่สามารถที่จะฟื้นตัวขึ้นเองตามธรรมชาติได้ทันกับความต้องการในด้านอุปโภคบริโภค การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และขาดสมดุลทางระบบนิเวศ ถ้าปล่อยให้สภาพการณ์เป็นไปเช่นนี้ ก็จะมีผลเสียหายและกระทบกระเทือนสู่บริเวณลุ่มน้ำแม่สะงาและลุ่มน้ำในสอยทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและระบบนิเวศ จึงทรงมีพระราชกระแสรับสั่งกับ พลเอกปิ่น ธรรมศรี หัวหน้าคณะทำงานส่วนพระองค์ในขณะนั้น เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2527 ความว่า ให้มีการปรับปรุงสภาพป่าบริเวณรอบ ๆ พื้นที่ที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยปางตองและฝายปางอุ๋ง ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม กรมป่าไม้ ในขณะนั้นจึงได้จัดตั้งโครงการขึ้นมา เพื่อฟื้นฟูป่าตามพระราชดำริดังกล่าว โดยได้เริ่มดำเนินการปลูกและฟื้นฟูสภาพป่า ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2528 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

บทบาทภารกิจ

บทบาทภารกิจที่สำคัญมีสองด้านคือ ด้านฟื้นฟูสภาพป่า และด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มีอยู่ในอัตราส่วนที่เหมาะสมที่จะรักษาดุลธรรมชาติ
  2. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน ป่าไม้ และสัตว์ป่า
  3. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
  4. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรัก หวงแหน รู้ถึงคุณประโยชน์ของป่าไม้

ข้อมูลทั่วไป

  • สำนักงานโครงการฯ ตั้งอยู่ในท้องที่บ้านรวมไทย หมู่ที่ 5 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 1,200 เมตร ห่างจากแนวชายแดนประมาณ 3 กิโลเมตร ระยะทางจากสำนักงานโครงการถึงศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณ 46 กิโลเมตร
  • พื้นที่รับผิดชอบของโครงการมีเนื้อที่ประมาณ 51,752 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งขวา ตอนล่าง ปัจจุบันได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ถ้ำปลา – น้ำตกผาเสื่อ หมู่บ้านเป้าหมายของโครงการได้แก่ บ้านห้วยมะเขือส้มหมู่ที่ 5 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วยชุมชน 2 ป๊อก คือ บ้านห้วยมะเขือส้ม และบ้านรวมไทย และบ้านไม้สะเป่ หมู่ที่ 9 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วยชุมชน 2 ป๊อก คือ บ้านไม้สะเป่ และบ้านห้วยผึ้ง
  • Hits: 280

ธ เสด็จยาตราที่แม่ฮ่องสอน © 2017 All Rights Reserved
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทร. 0 5361 2888 0 5361 2156 โทรสาร 0 5361 2788