ธ เสด็จยาตราที่แม่ฮ่องสอน

โครงการพระราชดำริปางตอง 1 (ห้วยมะเขือส้ม)

ไฟล์

pdf

โครงการพระราชดำริปางตอง 1 (ห้วยมะเขือส้ม)

แกลลอรี่
อำเภอ
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
เว็บแหล่งที่มา
หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง

ความเป็นมา

ด้วยการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานและประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2523 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชประสงค์ที่จะให้หน่วยงานกรมป่าไม้ดำเนินการปลูกสร้างสวนป่าบริเวณห้วยมะเขือส้ม ใกล้กับศูนย์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริปางตอง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งกรมป่าไม้ก็ได้ให้ความเห็นชอบและได้สั่งการให้ป่าไม้เขตแม่สะเรียง (ปัจจุบัน คือ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง) นำพื้นที่ปลูกสร้างสวนป่าส่วนหนึ่ง ซึ่งได้รับจัดสรรตามแผนงานของกองบำรุงเข้าไปดำเนินการปลูกป่าในพื้นที่ดังกล่าว และได้ดำเนินการปลูกป่าตั้งแต่ปีงบประมาณ 2526 เป็นต้นมา

พระราชเสาวนีย์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชเสาวนีย์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2543 ณ เรือนประทับแรมปางตอง ว่าทรงมีความห่วงใยในสภาพแวดล้อมของโลก กับปัญหาการขาดแคลนอาหารอันสืบเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่ที่มีความสมบรูณ์ทางธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งน้ำ ซึ่งในหลายพื้นที่ของจังหวัดมีน้ำอุดมสมบรูณ์ตลอดปี จึงทรงมีพระราชประสงค์ให้มีการเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแบบหลากหลายและให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าอันอุดมสมบรูณ์ ทรงมีพระราชประสงค์ให้พื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นแหล่งสะสมอาหารตามธรรมชาติ หรือ FOOD BANK ซึ่งมีอาหารหลากหลายทั้งพืชและสัตว์

เพื่อเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำรูปแบบของธนาคารอาหารชุมชนในภาพรวมของทุกหน่วยงานที่บ้านนาป่าแปก ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และในปีพุทธศักราช 2544 หน่วยงานกรมป่าไม้ได้จัดทำพื้นที่สาธิตธนาคารอาหารชุมชนเพื่อเป็นพื้นที่ศึกษาดูงานบริเวณพื้นที่โครงการพระราชดำริปางตอง 1 (ห้วยมะเขือส้ม) ในพื้นที่ 30 ไร่

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการธนาคารอาหารชุมชน (FOOD BANK) ดังกล่าวข้าง้น เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2544 ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นที่พอพระทัย และทรงให้ยึดถือเป็นต้นแบบในการพัฒนาและขยายผลต่อไป

บทบาทภารกิจ

บทบาทภารกิจที่สำคัญมีสองด้านคือ ด้านฟื้นฟูสภาพป่า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร

วัตถุประสงค์

  1. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่าไม้ และสัตว์ป่า
  2. เพื่อเพิ่มพูนพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุกทำลาย ให้กลับคืนสู่สภาพที่สมบูรณ์โดยเร็ว
  3. เพื่อให้ราษฎรในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปลูกป่าและบำรุงป่า โดยเป็นผู้รับจ้างของโครงการ ฯ ซึ่งจะทำให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่ง
  4. เพื่อปลูกจิตสำนึกของราษฎรในพื้นที่ให้รู้สึกรัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้มากขึ้น
  5. เพื่อเป็นการสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ข้อมูลทั่วไป